O klube

Na začiatku roka 2010 sa traja vtedajší študenti dohodli, že je načase vlastnou aktivitou prispieť k zvráteniu systému nastavenému v neprospech štúdia, použitia a vývoja kvantitatívnych metód primárne v spoločenských a humanitných vedách, prírodné a technické vedy však nevynímajúc.

Založili Klub Dispersus.

Latinský názov „Dispersus“ nemá odrážať len jednu zo základných štatistických charakteristík akou disperzia (rozptyl) nepochybne je. Názov má odrážať predovšetkým rozptýlenosť našich súčasných aj budúcich členov, podporovateľov, sympatizantov a to nielen z pohľadu študijných/vedných odborov, ale aj z pohľadu priestorovej distribúcie sympatizantov matematiky a štatistiky na Slovensku.


Spája nás spoločný zápal a viera v kvantitatívne metódy v rôznych formách, teoretických i praktických smerovaniach od obchodnej a ekonomickej analytiky, kriminológie cez analytický urbanizmus, umelú inteligenciu až po genomiku a biometriku. Uvedené a mnohé ďalšie nemenej významné obory sú odbory perspektívne z hľadiska budúceho spoločenského a technologického vývoja, zaujímavosti, kariérneho razenia a rastu a tak ich chceme sprostredkovať študentom a širokej verejnosti.

Team

Lukáš Pastorek PhD.
Zakladateľ Klubu Dispersus. V súčasnosti pôsobí v Dubline na UCD Michael Smurfit Graduate Business School. Vo svojom výskume sa zameriava na priestorovú štatistiku v analýze mikroskopického obrazu, umelé neurónové siete a neuroevolúciu.

doc. Tomáš Želinský PhD.
Docent na katedre regionálnych vied a manažmentu Ekonomickej fakulty TUKE v Košiciach. Vo svojom akademickom výskume sa venuje fenoménu chudoby, mikrofinanciám a priestorovej ekonometrií.

Michal Illovský
V súčasnosti pôsobí ako analytik na Ministerstve životného prostredia SR. Od roku 2012 PhD študent na Katedre matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Odborne sa venuje predikcii časových radov a neparametrickým testom.

Pridaj sa!

Ak si nám podobný, i ty sa môžes stať našim členom. Stále sa rozbiehame ...

A to i na Facebooku:

Step Out of Range

Rok 2011 bol vyhlásený za Európsky rok dobrovoľníctva podporujúci aktívny prístup občanov k svojmu okoliu, otázkam na všetkých úrovniach riadenia a v rôznych oblastiach spoločnosti. Každý z nás si v prvom rade predstaví dobrovoľníkov angažujúcich sa v charitatívnej oblasti, práci s telesne postihnutými, deťmi alebo pomoc pri odstraňovaní následkov prírodných katastrof.


Dobrovoľník je v tomto duchu i podľa zákona definovaný ako osoba, ktorá na základe svojho vlastného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva v prospech inej osoby alebo vo verejnom záujme činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti.

Zatiaľ čo väčšina oblastí, ktoré nás napadli, zahŕňajú pomoc s tradíciou siahajúcou až ku križiackym výpravám, s posledným z týchto predpokladov, ktorý determinuje našu spôsobilosť pomôcť, sa stretávame v spoločnosti skôr zriedkavo.


„Dobrovoľník ... vykonáva ... vo verejnom záujme ... činnosť založenú na ... vedomosti“.


Každý študent i pracovník, ktorý koná nad rámec svojich študijných a pracovných povinností, rovnako ako i pedagogický a vedecký pracovník zvyčajne sleduje určitý zámer, ktorý ho môže ale i nemusí priviesť k pracovnému miestu, kariérnemu postupu, hodnotným kontaktom, prestíži alebo vlastnej sebarealizácií.

Väčšina z týchto vymenovaných zámerov sa môže spájať i s negatívnym významovým odtieňom v zmysle karierizmu, oportunizmu alebo elitárstva. Avšak neplatí to v prípade, ak prostriedok k dosiahnutiu svojho cieľa sú vedomosti nadobudnuté štúdiom a vlastným výskumom.


Tento druh vedomostí má jednu zázračnú vlastnosť. Má obrovský potenciál sa šíriť a obohacovať životy iných. A to i materiálne. O to viac sa to preukazuje v prípade kvantitatívnych matematicko-štatistických metód, ktoré dávajú človeku nástroj, ktorý ho posúva ďalej nielen kvalitatívne z pohľadu hodnoty jeho vedomostí ale i kvantitatívne z pohľadu finančných odmien v súkromnej sfére. Na pilieroch dobrovoľnej pomoci, angažovanosti, osvety, kolegiality a hlavne na princípe profesionálneho rastu stojí i Klub Dispersus.


Učíme sa spolu a navzájom.


Lukáš Pastorek

Predseda Klubu Dispersus